A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

ERASMUS

Az ERASMUS program az Európai Közösség Egész életen át tartó tanulás keretprogramjának része, melynek fő célja a felsőoktatásban résztvevő hallgatók, oktatók és adminisztratív személyzet nemzetközi mobilitásának támogatása.
Külföldi tanulmányutak és szakmai gyakorlatok folytatásához az ERASMUS jelenleg a legnépszerűbb csereprogram.

A 2010/2011-es tanévben a Pécsi Tudományegyetem 314 hallgatója tanulmányútra, 62 hallgatója szakmai gyakorlatra, 89 oktatója és 23 adminisztratív dolgozója nyert el külföldi ösztöndíjat az LLP/ERASMUS program keretében, valamint egyetemünk összesen 175 külföldi ERASMUS hallgatót is fogadott. A PTE-nek jelenleg 26 Európai Uniós országban, 15 tématerületen 311 felsőoktatási intézménnyel van bilaterális szerződése.
Tanulmányok az adott tudományterületen csak abban az országban és intézményben folytathatók, amelyre a PTE karai/ tanszékei előzetesen kétoldalú szerződést kötöttek.

Általános tudnivalók az Erasmus programról:

 • A felsőoktatási tanulmányai alatt egy adott hallgató csak egyszer kaphat külföldi Erasmus tanulmányi periódusra, és egyszer kaphat Erasmus szakmai gyakorlati periódusra ösztöndíjat.
 • Az ösztöndíj résztámogatás, a hallgatónak hozzá kell járulni a kinntartózkodás költségeihez.

További információ: Mazzag Éva PTE FEEK kari ERASMUS koordinátor

E-mail: erasmus@feek.pte.hu 

Telefon: +3672/501-500/22517-os mellék

Személyesen:  PTE FEEK IV. emelet 412-es iroda

http://erasmus.pte.hu/ 

* * *


Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási program

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik program országbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 3-10 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszámot a kari Erasmus Szabályzat rögzíti.
 • PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében;

 

A programban részt vevő országok

Az alábbi országok vesznek részt a pályázatban:

Az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)

Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Törökország

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Általános részvételi feltételek:

-     a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;

-     kiutazás legkorábban a felsőoktatási tanulmányok második évében (két lezárt félévvel rendelkezik a kiutazáskor);

-     abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;

-     a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után);

-     valamint megfelelnek az adott karon / tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek,

-     benyújtandó dokumentumok:

 • Jelentkezési lap (elérhető a kari Erasmus koordinátornál és a kari honlapon)
 • Önéletrajz (magyar nyelven)
 • Motivációs levél (a választott egyetem oktatási nyelvén, maximum 1 oldal terjedelemben)
 • A legutóbbi 2 félév ETR kivonata (félévenként legalább 15 kredit és 4,0 átlag)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata (min. középfokú angol nyelvismeret és/vagy a célország anyanyelvének ismerete és ennek hivatalos igazolása).
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
  • Előny, de nem feltétel:
   • Oktató ajánlás
   • A célország anyanyelvének ismerete

 

 Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban – akkor is, ha támogatás nélküli (LABEL-) hallgató volt –, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

Az alapképzésben vagy mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók akik folytatni kívánják a tanulmányaikat, a mester vagy doktori képzés első félévében, szeptemberben pályázzanak.

 

  Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2014/2015. tanévi ösztöndíjak összege:

 

Fogadó ország

tanulmányi célú mobilitás (kombinált mobilitás is!)

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

500 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

400 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT), Macedónia (MK)

300 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően legkésőbb 2014. szeptember 26-ig kell benyújtani a kari koordinátornak: Mazzag Éva PTE FEEK, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, IV. Dékáni Titkárság; erasmus@feek.pte.hu

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a kari koordinátorok adnak. A partnerintézmények adatai a http://erasmus.pte.hu honlapon is elérhetőek.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság PTE FEEK Külügyi Bizottság által kijelölt Mobilitás Bíráló Bizottság bírálja el legkésőbb 2014. október 1-ig. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje rögzíti.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: A pályázatok elbírálásának menetéről a PTE FEEK Erasmus Szabályzatának 9. §-a rendelkezik. (Elérhető a kari honlapon, az alábbi címen:

http://feek.pte.hu/data/2013/0528/349/Erasmus_szabalyzat_2012_01.pdf

 

 Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

 

Kapcsolódó fájlok:

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok tudnak további információval szolgálni.

 Mazzag Éva; erasmus@feek.pte.hu

 

* * *


Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási program

A pályázat célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezeteinél szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

 Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók

 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

 Támogatható tevékenységek

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap);

 

 Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

-     a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben

-     a frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek a végzésük utáni évben is (ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk).

-     a tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (csak tanárképzést folytató karok esetében érvényes)

-     szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni,

-     abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek a PTE-n;

-     a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)

-     A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. A kombinált időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a hallgató a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. Erre az időszakra vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.

-     Benyújtandó dokumentumok:

-     a hallgatói önéletrajz, magyarul és a megpályázott ország (illetve munkahely) hivatalos nyelvén

-     motivációs levél magyarul és a megpályázott ország (illetve munkahely) hivatalos nyelvén

-     igazolás egyéb szakmai, tudományos és közéleti tevékenységről (amennyiben releváns)

-     jelentkezési lap (elérhető a kari honlapon)

-     az eddigi tanulmányok során teljesített összes kurzus igazolása (MA képzésben résztvevő hallgató esetén a BA diploma és az MA-s tanulmányok igazolása, ETR kivonat vagy indexmásolat az eddig végzett tanulmányokról; másolatot a Tanulmányi Osztályon lehet igényelni, hitelesítés nem szükséges

-      „C” típusú középfokú nyelvvizsga másolata (vagy a megpályázott ország hivatalos nyelvével megegyező nyelvből, vagy a munkavégzés nyelvéből)

-     Fogadólevél(!) a külföldi szakmai gyakorlatot biztosító intézménytől.

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszak hosszától és a célországtól. A 2014/2015. tanévi ösztöndíjak összege:


 Hallgatói ösztöndíj mértéke:

Fogadó ország

szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű országok
(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI), Svájc (CH))

600 € / hó

Közepes megélhetési költségű országok (Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

500 € / hó

Alacsonyabb megélhetési költségű országok
(Lengyelország (PL), Románia (RO),  Magyarország (HU), Litvánia (LT),  Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT) Macedónia (MK)

400 € / hó

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kinttartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

   

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a kari sajátosságoknak megfelelően kell benyújtani a kari koordinátornak: Mazzag Éva PTE FEEK, 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, IV. emelet, Dékáni Titkárság (413); erasmus@feek.pte.hu. A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatok leadása folyamatos (határidő nincs)!

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a kar által felállított szakmai bizottság, a PTE FEEK Külügyi Bizottság által kijelölt Mobilitás Bíráló Bizottság bírálja el. A bírálati szempontokat a kar pályázatot elbíráló bizottságának ügyrendje rögzíti.

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai: A pályázatok elbírálásának menetéről a PTE FEEK Erasmus Szabályzatának 9. §-a rendelkezik. (Elérhető a kari honlapon, az alábbi címen:

http://feek.pte.hu/data/2013/0528/349/Erasmus_szabalyzat_2012_01.pdf

 

 Az előzetes tartalmi bírálatot követően a kari szabályozás szerint a kar által meghatározott idegen nyelvekből szóbeli meghallgatás történhet.

A bírálat során előnyt élveznek azok a hallgatók, akik nem vettek részt korábban az Erasmus programban.

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra javasolja őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit.

 

 

Kapcsolódó fájlok:

Jelentkezési lap

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok tudnak további információval szolgálni:

 Mazzag Éva; erasmus@feek.pte.hu