A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Munkatudományi Kutatócsoport dokumentumai, információk

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Munkatudományi Kutatócsoportjának dokumentumai, információk, tanulmányok

Munkatudományi kutatócsoport tevékenysége a PTE FEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetében

 

I.    A megalakulás:

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet jelentős oktatói és kutatói kapacitással rendelkezik, amely egy kutatócsoport létesítése esetén az akkori Regionális Munkaügyi Központtal együttműködve, pályázati lehetőségek kihasználásával képes lehet olyan tudományos kutatások végzésére, amelyek hozzájárulhatnak a Dél-Dunántúli Régió munkaerő-piaci folyamatainak feltárásához, az aktív munkaerő-piaci eszközök hatékony alkalmazásának elősegítéséhez és a régió foglalkoztatási helyzetének javításához.

 

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának Kari Tanácsa az Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Munkatudományi Kutatócsoportjának, mint nem önálló oktatási-kutatási szervezeti egység 2008. december 19. napjával történő létrehozását 2008. november 26-i ülésén támogatta.

 

A SZENÁTUS 373/2008. (12. 18.) SZÁMU HATÁROZATA:

A Szenátus nyílt szavazással 30 igen, 0 nem, 0 nem tartózkodás mellett 2008. december 18-ai ülésén támogatta az Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának Kari Tanácsa az Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Munkatudományi Kutatócsoportjának, mint nem önálló oktatási-kutatási szervezeti egység 2008. december 19. napjával történő létrehozását. A Munkatudományi Kutatócsoport 2008. december 19. napjával megalakult.

A kutatócsoport időközben átalakult, illetve átalakulás alatt van a munkaügyi szervezet struktúrájában bekövetkezett változások miatt. Ugyanakkor nyitott maradt az egy-egy kutatáshoz kapcsolódó partnerség tekintetében.

 

II.     A megalakulás óta végzett munkáról: 

1. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Alapítvány számára végzett kutatás:

„Hallássérült fiatalok eredményes munkába állítása érdekében szakképzést és pályaorientációt segítő középiskolai szolgáltatáscsomag kidolgozása” című program (3841) keretében megvalósuló a FEOR által tartalmazott foglalkozások hallássérülés szempontjából történő részletes munkakörelemzése (2009).

A kutatás általános, átfogó célja volt a hallássérült fiatalok pályaválasztásának elősegítésével, szakmai megalapozásával, jövőképük alakításával javuljon az életminőségük. Konkrét célja pedig azoknak a szakmáknak, szakmacsoportoknak a bemutatása, amelyek munkaerő-piaci szempontok alapján prognosztizáltan keresetteknek számítanak. Ötven olyan foglalkozás, illetve munkakör elemzésének elkészítése, akadálymentesítésének kidolgozása, amely lehetőséget biztosít a hallássérült fiatalok eredményes munkaerő-piaci integrációjára.

A végrehajtás során a korábbi szakmai ismeretek szintetizálásaként elkészült egy protokoll, a hallássérültek munkaalkalmasságának vizsgálatára. Az eljárás megfogalmazta a hallás vizsgálatára kínálkozó és elérhető lehetőségeket, az egyszerű vizsgálatokat, az instrumentális vizsgálatokat és a műszeres vizsgálatokat.

 

2. A „Foglalkozási rehabilitáció és a fogyatékos fiatalok pályaválasztása - Nemzetközi Rehabilitációs Konferencia” (2009. november 17 – 19.)

A konferencia a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a Munkatudományi Kutatócsoport közös szervezése, egyúttal a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat kiemelt kari eseménye volt.

A rendezvény három részből állt. Az első napon, november 17-én az Európai Uniós helyzetképről tájékozódhattak a résztvevők. A második napon a pályaválasztás hazai gyakorlatait és tapasztalatait mutatja be számos neves hazai előadó. November 19-én a dél-dunántúli régióban megrendezésre került pályaválasztási rendezvénysorozat tapasztalatait ismertették a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakemberei. A konferencia színvonalát emelte számos nemzetközileg elismert szaktekintély prezentációja. A hallgatóság betekintést nyerhetett az olasz, német és osztrák kollégák munkájába, megismerhették a nemzetközi tapasztalatokat és eredményeiket.

 

3. Work and Health Project WHP (HUHR/0901/2.1.3/0002)

A Pécsi Tudományegyetem és a Munkatudományi Kutatócsoport, a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és az Eszéki Egyetem “Munka és Egészség Projekt” címmel sikeresen pályázott a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatására. A kutatást, fejlesztést, innovációt magában foglaló, 2010. június 1-től induló program 13 hónapig tartott, 2011. július 30-án fejeződött be.

A projekt általános, távlati célkitűzése volt a határrégió lakossága életszínvonalának, szociális biztonságának javítása foglalkozás-egészségügyi helyzetük javításával.  A projekt rövid-távú céljaiként szerepelt, olyan kitörési pontok, programok megfogalmazása, kidolgozása és megvalósítása, amelyek alapul szolgálnak a foglalkozás-egészségügy fejlesztéséhez, a foglalkoztathatóság javításához és közvetve a foglalkoztatási színvonal növeléséhez. A projektkonkrét célja: a tárgyidőszakban olyan kutatási és fejlesztési rendszerek kialakítása és megvalósítása, amely hozzájárul foglalkozás-egészségügy módszertanának közös fejlesztéséhez; a foglalkozás-egészségügyi, ergonómiai szakemberképzés irányainak meghatározásához; a tárgyi-technikai feltételek javításához, a mindezeken alapuló innovációhoz.

A projekt keretében megvalósult kutatások:

 • Empirikus felmérés a munkaképes korú lakosság körében (1500 – 1500 fő magyar és horvát területen) foglalkozás és egészség, illetve a munkaerőpiac közötti összefüggések területén. A felmérésben résztvevők fele munkanélküli és legalább 50%-a nő.
 • Empirikus felmérés munkaadók körében az ergonómia eszközeinek, módszereinek használatáról (300 – 300 munkaadó magyar és horvát területen).
 • Interjú módszerek általi feltárások: a foglalkozás-egészségügy és a munkaadók kapcsolatáról; a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyek megítélése a munkaképes korú lakosság állapotáról; a foglalkozás-egészségügy helyéről és szerepéről az egészségügyben.
 • Kutatási összefoglalók, tanulmányok elkészítése, kitörési pontok megfogalmazása, szakmai vitája, konzultációk stb.
 • Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok biztosítása 800 álláskereső részvételével, a tapasztalatok feldolgozása alapján a fejlesztések megfogalmazása.

Fejlesztés:

 • A kutatási eredmények alapján a foglalkozás-egészségügy módszertanának közös fejlesztése, módszertani kiadványok készítése.
 • A foglalkozás-egészségügyi, ergonómiai szakemberképzés irányainak meghatározása.
 • Egészség-megelőző programok kimunkálása.
 • A foglalkozási rehabilitáció, a foglalkozás-egészségügy és a munkaügyi szervezetek kapcsolatrendszerének fejlesztése négy műhelymunka keretében az érintett magyar és horvát szervezetek bevonásával.

Innováció:

 • A rendszerszerű szakmai kapcsolatok átalakítása, fejlesztése.
 • A foglalkozás-egészségügyi, ergonómiai képzés.
 • Átfogó tanulmánykötet készült, amely a további innovációs lehetőségeket is meghatározza.

A projekt hatása:

 • Magyarország és Horvátország viszonylatában kialakult egy olyan modellértékű szakmai kapcsolat, amely magában foglalja a munkaügyet, a foglalkoztatás-ügyet, az egészségügyet, a kutatást, a fejlesztést és az innovációt.
 • Közvetlen szakmai hatásai mellett hozzájárult a célrégióban élő emberek foglalkoztathatóságának javításához, a munkaadói kapcsolatok javításához, a munkaügyi szolgáltatások módszertanának fejlesztéséhez.
 • Gazdagodott a módszer- és eszköztár.
 • A kialakított jó gyakorlat terjeszthetővé vált az országokon belül és kívül, multiplikálható hatással bír.

 

4. 2012-ben pályázatok alapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megbízásából két kutatásra került sor, amelyek átfogó, komplex kutatási feladatotokat tartalmaztak, céljuk a Paksi atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó humánerőforrás felmérése, prognosztizálása volt.

4.1. Munkaerőhiány elemzése különös tekintettel a térségi lehetőségekre címmel a kutatás és tanulmány meghatározója és célja a fejlesztés, amelyhez szükséges volt a térségben érintett munkapiac folyamatainak intézmények, szervezetek munkapiaci teljesítményeinek feltárása. Ezen belül is a meglévő vagy várhatóan 2020-ban rendelkezésre álló munkaerő elemzése, azon hiányok tisztázása, amelyek az egyes fejlesztési típusok létszámszükségleténél jelentkezhetnek (a zárótanulmányt lásd a szakmai anyagok között).

4.2. Térségi műszaki középfokú szakképzés és a térségi felnőttképzési vállalkozások bemutatása című kutatásunk célja volt, hogy megvizsgáljuk a Paksi Atomerőmű fejlesztés tágabb vonzáskörzetében Baranya, Bács-Kiskun, Tolna és részben Fejér (Dunaújváros) megyékben működő középfokú műszaki képzési területek, valamint a felnőttképzési vállalkozások és szervezetek helyzetét az építészet, gépészet, elektronika szakmacsoportok területén.. További célként jelentkezett a felmért intézmények, vállalkozások kibocsájtó képességének megismerése, adatbázisba rendezése az atomerőmű bővítés prognosztizálható munkaerő-igényének kielégítéséhez, a térségi szakképzés tervezhetőségének érdekében. Kutatásunk kiterjedt a vizsgált szervezetek esetleges korábbi műszaki képzéseinek újra-, vagy új képzések elindításához kapcsolódó igényeinek felmérésére is. A vizsgálat kitért a releváns képzési portfoliókra, és erőforrásokra (a zárótanulmányt lásd a szakmai anyagok között).

 

 

5. A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány Kuratóriuma 2012-ben kutatói pályázatot hirdetett a „Rehabilitációs munkavállalói járulék/kvóta kezelése munkáltatói oldalról” és a „Lokális foglalkoztatáspolitika, a nem piaci foglalkoztatás jellemzői” területekre. Kutatócsoportunk mind a két pályázaton részt vett.

5.1. A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon című kutatás keretében célunk volt, hogy empirikus feltárással, fókuszcsoportos vizsgálatokkal, interjúkkal országos szinten feltárjuk a rehabilitációs hozzájárulás hatását a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására, a munkáltatói befogadó készség helyzetére. További célja: a tapasztaltok alapján javaslatok, modellek kidolgozása a munkáltatói attitűd és az ösztönző eszköz közötti összhang kialakítására.

A 10 hónapos kutatás során megvalósításra került 2000 munkáltató kérdőíves megszólítása. A visszaérkezés aránya 22%-os volt - 436 foglalkoztatótól kaptunk választ - így a kérdőíves felmérést eredményesnek tekintjük. E mellett 35 interjúra és 4 fókuszcsoportos vizsgálatra került sor a munkáltatók különböző szintű ágazati képviselőivel, rehabilitációs szakértőkkel (a zárótanulmányt lásd a szakmai anyagok között).

5.2. Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén kutatás során azokra a problémáknak a megoldására, javaslatok kidolgozására koncentráltunk, amelyek a foglalkoztatáshoz, a munkanélküliséghez kapcsolódnak és erősíthetik a részbeni önfenntartó fejlődés feltételeinek megteremtését. E mellett megvizsgáltuk a már megkutatott és a gyakorlatban már működött rendszerek, modellek jelenlegi helyzetét, fejlődésük alakulását, esetleges megszűnésük okait. A kutatás keretében 9 hátrányos helyzetű (H) és 9 leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérség településeinek lokális, közösségi foglalkoztatási viszonyait elemeztük a tőkehozzáférés, a helyi gazdasági körülmények, a vállalkozói környezet, az infrastruktúra, az emberi erőforrás és az élet minősége tükrében (a zárótanulmányt lásd a szakmai anyagok között).

 

 III.  Folyamatban lévő kutatások, projektek:

1.    Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara projektpartnerével, az Eszéki Egészségközponttal valamint a Baranya megyei és Eszék-baranyai munkaügyi központokkal, mint társult partnerekkel együtt ez év szeptember elején a magyar-horvát IPA együttműködési program keretében támogatást nyert a „Foglalkozás és egészség” című projektjének (Occupation and Health Project) megvalósítására.

A projekt egyik konkrét célja az ILO ISCO 08 rendszerére épülő FEOR alapján elkészíteni "A foglalkozások egészségi követelményei" című szakkönyvet, új könyvként pótolva a korábbi „Foglalkozások egészségi tényezői” című kiadványt. A szakkönyv terveink szerint 1200 példányban magyar, 1200 példányban horvát nyelven, valamint elektronikus formában (E-book) jelenne meg, amelynek felhasználói a munkaerő-közvetítők, munkáltatók, foglalkozás-egészségügyi orvosok, asszisztensek, munkavállalási tanácsadók lesznek. Szakmai továbbítására multiplikátorképzést szervezünk Baranya megyében és Eszék-Baranyában. A 2x2 nap alatt 25 - 25 szakember sajátítaná el a szakmai anyagot.

2.    A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara, az Eszéki Egészségház (Dom Zdravlja Osijek), a Humán Innovációs Csoport (Szigetvár) partnerség a magyar-horvát IPA együttműködési program keretében „Pszichikai akadályozottság és a munka világa” című projektjére 177 000 euró támogatást nyert el. A program 2013 novemberében kezdődött és 2015. január 30-ig tart.

A program időszakában (16 hónap) olyan kutatási és fejlesztési rendszerek kialakítására és megvalósítására kerül sor, amely hozzájárul a mentálisan/pszichésen akadályozott emberek foglalkoztathatóságának elősegítésére a célrégióban. A program keretében 2 konferenciára, a kutatás során 300-300 magyar, illetve horvát munkáltató empirikus megkérdezésére, 6-6 fókuszcsoportos vizsgálatra és 25-25 mélyinterjúra kerül sor. E mellett szervezünk hat műhelymunkát, készítünk öt tanulmányt. Kiadásra kerül 400-400 példányban, valamint E-book formában is, egy helyzetértékelő tanulmánykötet és egy módszertani kézikönyv. A kézikönyv alapján 30-30 fő képzésére kerül sor azon intézmények által delegáltan, amelyek részt vesznek a pszichésen akadályozott emberek, mint közvetett célcsoport segítésében.

3.    A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány támogatásával történő kutatás. A kutatás munkacíme: „Pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci esélyei a Dél-dunántúli régióban 2025-ig.”  A kutatás általános célja: a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek javítása, pályaválasztásuk elősegítése, a várható iskolázottsági és szakmastruktúra bemutatása a Dél-dunántúli régióban. Indokoltsága, hogy a gazdaság és a munkaerőpiac egymáshoz való optimális illeszkedésének biztosításához elengedhetetlenül fontos egy, a tényleges gazdasági és munkaerő-piaci érdekeket kiszolgáló többszintű képzési rendszer kialakítása. Olyan információs és szakmai segítő rendszer kialakítására van szükség, amely a pályaválasztás és a munkaerő-piaci igények közötti összhang megteremtéséhez megfelelő alapot biztosít a régióban. Hipotéziseink közül megatározó, hogy komplex előrejelzéssel, megfelelő és jól működő pályaorientációs rendszerrel, nagy valószínűséggel elősegíthető, a fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek a javítása. A kutatás során kérdőíves lekérdezést (200 pályakezdő, 100 munkáltató), 22 interjút (munkáltatók) és 8 fókuszcsoportos vizsgálatot (szakértők) terveztünk E mellett, sor kerül a 22 OKJ szakmacsoport 2-2 oktatott szakmájának gyakorlati összehasonlításra. Elkészül 3 résztanulmány és egy regionális előrebecslés a várható képzési irányokról és a munkaerő-piaci igényekről 2025-ig. 

4.    Szintén a fenti alapítvány támogatással történő kutatás munkacíme: „Mobilitási hatások a foglakoztatásra a Dunántúl déli részén.” Magyarországon jelenleg a munkaerő-piaci mozgások, a munkavállalást célzó migrációs folyamatok nem kedvezőek a társadalmi, gazdasági megújulás számára. A kiáramló munkaerő pótlása nem megoldott. A Dél-Dunántúlon alapvető probléma a munkahelymegtartó képesség gyengesége, a munkahelybővítés hiánya. A kutatás során, olyan területeket kívánunk vizsgálni, amelyek adekvát választ tudnak adni a régiós migrációs mutatóinak negatív alakulására, a változás lehetőségeire. Célunk: Dokumentumelemzéssel, empirikus vizsgálatokkal – alapvetően leíró jelleggel – feltárni a Dél-Dunántúl, foglalkoztatáshoz köthető nemzetközi és hazai migrációs folyamatait. A tapasztalatok alapján javaslatokat kidolgozni a régiót alkotó megyék gazdaság- és területfejlesztési, foglalkoztatást elősegítő programjaihoz. A célok elérése érdekében 500 munkavállaló és 100 munkaadó kérdőíves megkérdezése a munkavállalási migráció okairól, tapasztalatairól. E mellett 20 szakértői, és amennyiben lehetséges 20 más országban valamint20 a régióban dolgozó (más országbeli) munkavállalói interjú készítése. A tapasztalatok bemutatása egy regionális konferencia keretében.