A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Kulturális mediáció

A képzés célja

Az kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A végzettek alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására.Megfelelő ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

A megszerezhető végzettségvégzettségi szint:

- mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA),

- szakképzettség: okleveles kulturális mediátor,

- a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Cultural Mediator.

 

Jelentkezési feltételek

Mesterképzésre csak főiskolai/BA/BSc vagy egyetemi/MA/MSc oklevél birtokában, felsőoktatási felvételi eljárásban lehet jelentkezni.A kulturális mediáció MA szakra a felvételiző bármely felsőfokú oklevéllel jelentkezhet az alábbiak szerint:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok (nem kell kreditelismertést kezdeményezni, és kiegészítő tárgyakat felvenni!):

- andragógia alapképzési (BA) szak,

- főiskolai szintű népművelő,

- főiskolai szintű művelődésszervező

- főiskolai szintű népművelő-könyvtáros,

- egyetemi szintű népművelő közművelődési és népművelési előadó,

- egyetemi szintű művelődési (és felnőttképzési) menedzser,

- egyetemi szintű művelődésszervező.

A bemenethez feltételekkel elfogadott alapszakok: 

- bármely más, a fenti listában fel nem sorolt főiskolai (BA/BSc) vagy egyetemi (MA/MSc) végzettség, ha a jelentkező az alábbi feltételeknek megfelel.

A felvételizőnek a felsőoktatásban teljesített, legalább 30 kredittel kell rendelkeznie az alábbi ismeretekkörökből:

- bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;

- kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;

- társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;gazdasági és jogi ismeretek.

MEGJEGYZÉS: A kreditek megállapítása a felsőoktatási törvényben meghatározott módon folyik, melyet a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága fogad el.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elhelyezkedési lehetőségek

Magyar és nemzetközi kultúra és kultúraközvetítés, különösen a közművelődés (állami, piaci és nonprofit) intézményeiben, szervezeteiben.Hagyományos és új típusú civil társadalmi kezdeményezésekben, kisebbségi esélyegyenlőségi, érdekartikulációs, érdekérvényesítési és érdekvédelmi szervezetekben.Helyi, regionális, nemzeti és globális szintű társadalomfejlesztési programokban.