A Felvételi honlap ITT , Facebook oldalunk pedig ITT érhető el | Moodle | CooSpace | etr | Intra | Szervezeti felépítés | Telefonkönyv | Oldaltérkép | PTE | FEEK

Emberi erőforrások

A képzés célja

A fejlett piacgazdaságokban erős igény mutatkozik olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek iránt, akik közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteikre támaszkodva képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberi erőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására.A foglalkoztatási igény az ilyen, gyakorlati képességekkel is rendelkező végzettek iránt folyamatos, függetlenül a gazdaság fejlődésének, vagy növekedési ütemének mindenkori adott állapotától.

Választható szakmai orientációk

 


(A felsoroltakból a képzés során egy szakmai irány választható.)

 • fegyveres/rendvédelmi,
 • közszolgálati,
 • munkaerőpiaci,
 • minőségmenedzsment.


A megszerezhető végzettség

Közgazdász "Emberi erőforrások szakon". A végzett a BA vagy BSc (bachelor) cím viselésére jogosult, és eredményei függvényében mesterképzésre (MA vagy MSc) jelentkezhet.

Képzési modulok

Általános alapozó modul

 • Módszertani alapozó modul (Gazdaságmatematika, Statisztika, Informatika),
 • Elméleti-gazdaságtani alapozó modul (Bevezetés a közgazdaságtanba, Makro- és mikroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan, Pénzügytan, stb.),
 • Szakmai/társadalomtudományi, látókörbővítő modul (EU-ismeretek, Gazdaságtörténet, Filozófia, Politológia, Gazdaságpszichológia.);

Üzleti alapozó modul

 • Egységes üzleti alapozó modul (Vállalati [Üzleti] gazdaságtan, Gazdasági jog, Számvitel, Marketing, Vezetés-szervezés),
 • Szaknyelvi modul (Gazdasági szaknyelv),
 • Készségfejlesztő modul (Üzleti kommunikáció, Infomáció-menedzsment);

Alapszak modul

 • Szakközi modul (Emberi erőforrás menedzsment, Munkaerőpiaci politikák, Adótan, Nemzetközi gazdálkodási ismeretek, Termelésmenedzsment, Vállalati pénzügyi ismeretek),
 • Alapszak kötelező modul (Munkaerőpiaci intézmények gazdaságtana, Szervezet és munkapszichológia, Teljesítmény- és karrier-menedzsment, Munkajog stb.),
 • Alapszak választható modul (Foglalkoztatáspolitika az EU-ban, A munkaszervezet és munkaerőpiac szociológiája stb.)
 • Szakdolgozati konzultáció;

Szakmai orientációk

Fegyveres/rendvédelmi testületek

 • Emberi erőforrás gazdálkodás a fegyveres/rendvédelmi testületeknél, Igazságügyi-belügyi együttműködés az EU-ban, stb., Intézményi gyakorlat;

Közszolgálati

 • Emberi erőforrás gazdálkodás önkormányzat/ közigazgatás, Jogi környezet-szabályozás, Projektmenedzsment, Intézményi gyakorlat;

Munkaerőpiaci

 • Munkaerőpiaci stratégiák, Munkaerőpiaci intézményrendszer - jogi szabályozás, Migráció - személyek (munkaerő) szabad áramlása Intézményi gyakorlat;

Minőségmenedzsment

 • Minőségügyi szabványok ismerete, TQM technikák alkalmazása, Projektmenedzsment, Intézményi gyakorlat.


Vizsgák, követelmények, 'kompetenciák'

Vizsgák:

Az előadások kollokviummal, illetve szigorlattal, a szemináriumok, gyakorlat(ok), tréningek gyakorlati jeggyel, teljesítheto(k).


Abszolutórium, záróvizsga követelmények:

A hallgatók a tantárgyak és egyéb követelmények sikeres teljesítése, valamint a szakdolgozat elkészítését követően bocsáthatók záróvizsgára. A képesítési követelményben előírt nyelvvizsga teljesítése a diploma kiadásának feltétele.


Az emberi erőforrások szak felsőfokú alapképzési (bachelor) oklevelének általános kritériumai:

 • a gazdálkodás fogalmainak, összefüggéseinek és a gazdálkodást meghatározó tényezők,
 • kiemelten az emberi erőforrások, mint a szervezeti stratégiai erőforrásokkal való gazdálkodás korszerű eljárásainak, funkcióinak, tervezési, elemzési és értékelési módszereinek, és
 • a szükséges szervezeti és információs rendszer, működésének, továbbá
 • a kompetenciák fejlesztésének az egyéni és szervezeti képességekre gyakorolt hatásának, az emberi tőkebefektetések és hozamok vizsgálatának ismerete,
 • legyen képes a munkaerő-piaci és érdekegyeztetési folyamatok elemzésére és koordinálására, döntés-előkészítő feladatok megoldására az üzleti életben és a közszolgálatban;

A végzett – többek között – alkalmas:

 • a gazdaság különböző területein működő szervezetekben, illetőleg vállalkozásokban az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos, döntéselőkészítést segítő elemzési és tervezési feladatok ellátására,
 • önálló munkavégzésre és csoportmunkára,
 • tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre, korszerá informatikai eszközök használatára,
 • megbízható munkavégzésre multikulturális környezetben,
 • vezetői, tanácsadói munka támogatására,
 • munkaerő-piaci elemzések készítésére, érdekegyeztetési folyamatok vizsgálatára,
 • a személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási funkciók ellátására,
 • az emberierőforrás-fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására, az elemzésekhez szükséges információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések elkészítésére.